Торене на слънчоглед

Новина 26 от 29

Слънчогледът предявява доста големи изисквания към запасите на хранителни вещества в почвата.

За формирането на 100 kg семена и съответното количество вегетативна маса той изнася от почвата 4 – 5 kg N, 1,4 – 1,8 kg Р205 и 5 – 6 kg К20.

Близо 3/4 от необходимото количество хранителни вещества за целия вегетационен период се консумират през периода от поникването до цъфтежа. Азотът постъпва най-интензивно от началото на формирането на съцветия до края на цъфтежа, фосфорът от поникването до цъфтежа, а калият – от образуването на питите до настъпването на восъчна зрелост на семената, ето защо практическо значение има обилното снабдяване на растенията с фосфор в началния период от развитието им, с азот – преди образуването на съцветията, а с калий – през периода на образуване на съцветията и по време на цъфтежа. Това може да се постигне чрез внасяне на фосфорните и калиевите торове по време на основната обработка на почвата, а на азотните торове – предсеитбено и чрез подхранване по време на вегетацията. Листното подхранване с комбинирани торове, съдържащи микроелемента бор, спомага за по-доброто оплождане и повишава добива и маслеността на семената.