СИЛНА ПАСТА

Продукт 49 от 99

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: 0.004% бродифакум

ФОРМУЛАЦИЯ: Паста

УПОТРЕБА:

Вредител              

Доза и начин на приложение

 

Плъхове 60 г от примамката в една дератизационна кутия. Кутиите се разполагат на 10 м една от друга (при по-висока плътност на 5 м)
Мишки 10 г от примамката в една дератизационна кутия. Кутиите се разполагат на 5 м една от друга (при по-висока плътност на 3 м)

 

ПРЕПОРЪКИ ПРИ УПОТРЕБА НА СИЛНА ПАСТА И PROBLOC

 

Примамката се поставя в дератизационни кутии, защитени срещу отваряне и обезопасени по начин, който свежда до минимум риска от случайно поглъщане на препарата от деца и нецелеви животни. При възможност примамката да се фиксира така в дератизационната кутия, че гризачите да не могат да я изваждат навън и разпиляват.Кутиите трябва да са снабдени с маркировка, която ясно показва, че съдържат родентицид и не трябва да се отварят, повреждат или преместват. Те се поставят в засегнатите от гризачи зони и помещения, близо до дупките им, по маршрутите им на движение и местата, които основно предпочитат. Продуктът не се прилага директно върху почвата и в дупки на гризачи. Да се използват защитни ръкавици и да се избягва контакт на продукта с кожата.

Третираните открити площи се маркират с поставяне на предупредителни табели, описващи риска от първични и вторични отравяния, както и мерките за оказване на първа помощ. Заложените примамки ежеседмично се проверяват и презареждат, ако са изядени или повредени. При засилена консумация на примамките могат да се поставят повече дератизационни кутии без да се увеличава количеството на препарата в тях. Продуктът не е предназначен за дълготрайна употреба и не се използва като постоянни отровни точки. Обработката продължава максимум шест седмици и може да се повтори при поява на следи от ново заселване на обекта с гризачи. По време и след приключване периода на третиране всички остатъци от примамката се събират и отстраняват по безопасен начин в съответствие с изискванията на националното законодателство.

Умрелите гризачи се премахват на чести интервали по време на дератизацията, най-малко със същата честота, с която примамките се проверяват или презареждат. Да се използват подходящи ръкавици при работа с умрелите животни. Биоцидът е опасен за дивите животни.

При инцидентно поглъщане незабавно да се потърси лекарски съвет и да се покаже опаковката или етикета.

Антидот – витамин К (прилага се под наблюдение на лекар).

свали лист за безопасност