ФЛОНТ

Продукт 40 от 117

Системен хербицид за контрол на едногодишни и многогодишни житни плевели

Aктивно вещество: флуазифоп-П-бутил 125 г/л

Вид на формулацията:  емулсионен концентрат (ЕК)

Описание на продукта:
ФЛОНТ е селективен системен хербицид, предназначен за вегетационен контрол на житните плевели, благодарение на свойството му бързо да се абсорбира чрез листната маса. Съдържа активното вещество флуазифоп-П-бутил, спадащо към групата на арилоксифеноксипропионатите (HRAC A), чието действие се състои в нарушаване синтеза на мастните киселини чрез инхибиране на ензима ацетил CoA карбоксилаза (ACCаза).

Разрешени употреби:

  • При слънчоглед за контрол на едногодишни житни плевели с доза 150 мл продукт/дка и на многогодишни житни плевели с доза 300 мл продукт/дка.

Момент за приложение: при едногодишни плевели – 1-3 листа (на плевелите); при многогодишните плевели – в активен растеж на плевелите (10-50 см височина), до 25 см височина за балура.

Максимален брой приложения на година за култура: 1

Минимален интервал между приложенията:

Карантинен срок – минимален интервал в дни преди прибиране на реколтата: 90 дни

Количество вода: 20-60 литра вода/дка

  • При патладжан (на полето) за контрол на едногодишни житни плевели с доза 150 мл/дка.

Момент за приложение: 1-3 листа (за плевелите).

Максимален брой приложения на година за култура, включително минимална употреба: 1

Минимален интервал между приложенията:

Карантинен срок – минимален интервал в дни преди прибиране на реколтата: 35 дни

Количество вода: 20-60 литра вода/дка

  • При патладжан (на полето) за контрол на многогодишни житни плевели с доза 250 мл/дка.

Момент за приложение: в активен растеж на плевелите (10-50 см височина), до 25 см височина за балура.

Максимален брой приложения на година за култура, включително минимална употреба: 1

Минимален интервал между приложенията:

Карантинен срок – минимален интервал в дни преди прибиране на реколтата: 35 дни

Количество вода: 20-60 литра вода/дка

  • При захарно и фуражно цвекло за контрол на едногодишни житни плевели с доза 150 мл/дка и на многогодишни житни плевели с доза 300 мл/дка.

Момент за приложение: при едногодишни плевели – 1-3 листа (на плевелите); при многогодишните плевели – в активен растеж на плевелите (10-50 см височина), до 25 см височина за балура.

Максимален брой приложения на година на култура: 1

Минимален интервал между приложенията:

Карантинен срок – минимален интервал в дни преди прибиране на реколтата: 56 дни

Количество вода: 20-60 литра вода/дка

  • При ябълка за контрол на едногодишни житни плевелни видове с доза 200 мл/дка.

Момент за приложение: 1-3 листа (за плевелите).

Максимален брой приложения на година: 1

Минимален интервал между приложенията:

Карантинен срок – минимален интервал в дни от прилагането до преди прибиране на реколтата: 28 дни

Количество вода: 20-60 литра вода/дка

Приложение в реда: да не се прилага върху повече от 30% от повърхността на площта.

Ябълките да се прибират единствено от дървото, като не се допуска замърсяване на плодовете чрез контакт с почвата.

  • При маслина за контрол на едногодишни житни плевели с доза 200 мл/дка.

Момент за приложение: 1-3 листа (за плевелите).

Максимален брой приложения на година: 1

Минимален интервал между приложенията:

Карантинен срок – минимален интервал в дни преди прибиране на реколтата: 28 дни

Количество вода: 20-60 литра вода/дка

Маслините да се прибират единствено от дървото, като не се допуска замърсяване на плодовете чрез контакт с почвата.

 
Чувствителни плевели
Едногодишни плевели: Многогодишни плевели:
италиански райграс (Lolium multiflorum) обикновен троскот (Cynodon dactylon)
видове овес (Avena sp.) пълзящ пирей (Agropyron repens)
видове овсига (Bromus sp.) балур (Sorghum halepense)
кокоше просо (Echinochloa crus-galli)  
видове кощрява (Setaria sp.)  
полска лисича опашка (Alopecurus myosuroides)  
издънкова полевица (Agrostis stolonifera)  

 

свали лист за безопасност