НЕОФЛАН 60 ВГ

Продукт 12 от 101

СЕЛЕКТИВЕН, ПОЧВЕН ХЕРБИЦИД ЗА КОНТРОЛ НА ПЛЕВЕЛИ ПРИ СЛЪНЧОГЛЕД И ПАМУК

 

 

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:  600 г/кг бенфлуралин

ФОРМУЛАЦИЯТА: ВГ – вододиспергируеми гранули

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ:

Неофлан 60 ВГ е селективен, почвен хербицид за контрол на едногодишни житни и широколистни плевели в слънчоглед и памук. Активното вещество бенфлуралин блокира процеса на делене на клетките в точките на нарастване (корен, кълн) в следствие на което се нарушава поникването на плевелите в почвения слой, третиран с Неофлан 60 ВГ. Продуктът контролира плевелите при поникването им и не действа на вече поникнали плевели.

 

РАЗРЕШЕНА УПОТРЕБА

Култура Контролирани плевели Доза на приложение Момент на приложение
слънчоглед Едногодишни житни и широколистни плевели 250 г/дка Преди сеитба на културата с инкорпориране в почвата
памук Едногодишни житни и широколистни плевели 250 г/дка Преди сеитба на културата с инкорпориране в почвата

 

Количество на работния разтвор: 20-40 л вода/дка

Максимален брой приложения: 1 приложение за сезон

Метод на приложение: пръскане под ниско налягане с конвенционална наземна техника, последвано от инкорпориране на продукта в почвата

 

ПРЕПОРЪКИ ПРИ ПРИЛОЖЕНИЕ:

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ: Неофлан 60 ВГ се прилага преди сеитба на културата и преди поникване на плевелите чрез пръскане под ниско налягане и инкорпориране в почвата.

 

Чувствителни плевели:

видове щир (Amaranthus sp.), бяла куча лобода (Chenopodium album), кръвно просо (Digitaria sp.), кокоше просо (Echinochloa crus-galli), видове райграс (Lolium sp.),

италиански райграс (Lolium multiflorum), видове просо (Panicum sp.),

едногодишна метлица (Poa annua), пача трева (Polygonum aviculare), поветицовидно фасулче (Polygonum convolvolus), тученица (Portulaca oleracea). 

 

Умерено чувствителни плевели:

черно куче грозде (Solanum nigrum), прасковолистно пипериче (Polygonum persicaria),

врабчови чревца (Stellaria media).

 

  1. Сеитбата може да се извърши веднага след приложението или в период до максимум 6 седмици след приложението на продукта
  2. Да не се засява културата преди изсъхване на продукта.
  3. Да не се прилага продукта след сеитбата на културата.
  4. Продуктът трябва да се инкорпорира в почвата не по-късно от 4 часа след пръскането за да се предотврати намаляване на ефикасността в следствие на фоторазграждане. Оптималният вариант е пръскането и инкорпорирането да се извършат едновременно. Продуктът трябва да се смеси много добре с почвата на дълбочина 5-10 см.
  5. Контролира голям брой плевели като нарушава поникването им от семената. Не контролира вече развити плевели.
  6. Да не се прилага Неофлан 60 ВП на песъчливи почви или почви съдържащи повече от 5% органично вещество.
  7. Продуктът да не се прилага при прогноза за дъжд, за да се избегнат разливи при оттичането на дъждовната вода.

свали лист за безошасност

свали етикет