ИЗОМЕЙТ®-CLR

Продукт 56 от 99

ФЕРОМОНОВ ДИСПЕНСЕР ЗА КОНТРОЛ ЧРЕЗ МЕТОДА НА ПОЛОВА ДЕЗОРИЕНТАЦИЯ НА ПЕПЕРУДИТЕ НА ЯБЪЛКОВ ПЛОДОВ ЧЕРВЕЙ И ЛИСТОЗАВИВАЧКИ ПО СЕМКОВИ ОВОЩНИ КУЛТУРИ

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:

E,E-8,10-додекадиенол, додеканол, тетрадеканол (съответно 0,101 г, 0,016 г, 0,003 г за диспенсер)

Z-11- тетрадеценил ацетат, Z-9- тетрадеценил ацетат (съответно 0,101 г, 0,019 г за диспенсер)

ФОРМУЛАЦИЯ: ВП (продукт отделящ пари)

РАЗРЕШЕНА УПОТРЕБА:

Култура Неприятел Доза *
ябълки, круши, дюли, азиатски круши „наши“, мушмули, киселица (дива ябълка) ябълков плодов червей (Cydia pomonella) 100 диспенсера/дка
ябълки, круши, дюли, азиатски круши „наши“, мушмули, киселица (дива ябълка) листозавивачки ** 100 диспенсера/дка

* Виж инструкциите относно приложението на допълнителни диспенсери за подсилване на контрола в краищата на градината.

 

** Имайки предвид състава на ИЗОМЕЙТ®-CLR той ще контролира следните видове неприятели:

Българско наименование Латинско наименование
Ябълков плодов червей Cydia pomonella

Плодова корогризачка

Кафявоивичеста листозавивачка

Овощна листозавивачка

Малка лозова листозавивачка

Розена листозавивачка

Средиземноморска листозавивачка по каранфила

Rhopobota naevana

Adoxophyes orana

Pandemis heparana

Archips podana

Argyrotaenia pulchellana

Archips rosana

Cacoecimorpha pronubana

Rhopobota naevana

 

Забележка: ИЗОМЕЙТ®-CLR не контролира:

▪ Източен плодов червей (Cydia molesta), Green fruit tortrix (Grapholita lobarzevskii).

▪ Сива пъпкозавивачка (Hedya nubiferana), Fruitlet mining tortrix (Pammene rhediella).

▪ Червена листозавивачка (Spilonota ocellana)

 

ИЗОМЕЙТ®-CLR е приложим при биологично производство, в съответствие с Регламент (ЕС) 2007/834. Съответства на специфичните разпоредби за този вид производство.

 

ПРЕПОРЪКИ ЗА УПОТРЕБА

Диспесерите ИЗОМЕЙТ®-CLR се препоръчват за контрол на ябълков плодов червей и листозавивачки по ябълки, круши, дюли, азиатски круши „наши“, мушмули, киселица (дива ябълка).

Третираната площ трябва да бъде еднородна и компактна. Овощната градина трябва да има минимална площ от 20 – 30 декара. Потенциалното ниво на нападение трябва да е умерено и в околните площи не трябва да има места със силно нападение. Препоръчително е приложението на ИЗОМЕЙТ®-CLR на колкото е възможно по-големи площи, включващи няколко съседни градини или близки една до друга градини.

  • ПРИЛОЖЕНИЕ

Да се носят предпазни ръкавици при работа с диспенсерите.

  • Методът на контрол е изцяло предпазен и е от особена важност диспенсерите да се инсталират преди началото на летежа на целевия неприятел (ябълков плодов червей или листозавивачки). Инсталирането на диспенсерите ИЗОМЕЙТ®-CLR е еднократно за сезон.

Внимание: При наличие на Малка лозова листозавивачка (Argyrotaenia pulchellana), чийто летеж започва много рано, диспенсерите трябва да се инсталират доста преди началото на летежа на пеперудите на ябълковия плодов червей.

  • Спазвайте препоръчаната доза на приложение (100 диспенсера за декар). Диспенсерите се инсталират разпределени равномерно из целия парцел, разположени шахматно ред спрямо ред, в горната 1/3 от височината на дървото. При градини с височина на дърветата повече от 4 метра, инсталирайте 1/3 от диспенсерите на височина между 0,5 и 1 метър от върха на дървото.
  • Подсилете защитата по границите на парцела чрез удвояване плътността на диспенсерите в крайните редове и на последните 4 до 5 дървета в края всеки ред. Инсталирайте диспенсери и на живи плетове или ветрозащитни пояси, на изолирани потенциално нападнати дървета в близост до градината и на местата с липсващи дървета в самия парцел.

В случай, че градината с приложение на диспенсери граничи с друга градина, в която може да има нападение от целевия неприятел и се третира с инсектициди (или не се третира), тогава е необходимо да се осигури най-малко 30 м буферна зона, която да се опазва едновременно чрез инсталиране на диспенсери и третиране с инсектициди (най-лесният начин е да се инсталират диспенсери и в прилежащата градина).

Ако в близост до третирания парцел има места нападнати от целевия неприятел, тогава е възможно оплодени женски да мигрират от тези места, да навлязат в парцела и да повляят на резултатите. Такива места могат да бъдат: лошо опазвани градини, изоставени градини, единични дървета от видове, които е вероятно да бъдат колонизирани от целевия неприятел, складове.

  • ПРОСЛЕДЯВАНЕ СЛЕД ПРИЛОЖЕНИЕ

Необходмо е да се следи за правилното функциониране на метода и отсъствието на каквито и да е нарушения свързани със средата извън парцела. След приложението, трябва да се прави проверка на ситуацията в градината на всеки 1 до 2 седмици (всяка седмица в периодите с най-висок риск от нападение).

 

■ Ежеседмична проверка на феромоновите уловки (за целевия неприятел и за други неприятели от разред Lepidoptera). Улавянето на целевия неприятел, нормално е възпрепятствано от прилагания метод на полова дезориентация на пеперудите. Наличието на уловени пеперуди във феромоновите уловки, даже на ограничен брой, е предупредителен сигнал и следва да се направи щателна проверка на парцела за възможно нападение.
■ Редовните проверки за наличие на повреди по плодовете (проверка на 500 до 1000 броя плодове) и по клонките (да се обърне особено внимание на най-рисковите места: границите на парцела, върховете на дърветата, местата в близост до потенциален източник на заразяване извън границите на парцела).

По-късно през сезона, вземете предвид риска от прехвърляне на популации от инсекти от парцели с други сортове или с по-ранна беритба.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ НА ИНСЕКТИЦИДИ

■ Нападение по време на цъфтеж

Зимуващата форма на листозавивачките е ларва, която колонизира цветните букети през пролетта. Необходимо е да се провери наличието на неприятеля в тази фаза на развитие. Проверете 500 цветни букета (10 цветни букетчета х 50 дървета). Ако нивото на нападнатите цветни букети е 5% или повече, тогава трябва да се направи третиране с инсектициди.

■ В допълнение на метода на полова дезориентация с ИЗОМЕЙТ®-CLR, обикновено се налага да се направят допълнителни пръскания с инсектициди в пика на летежа на пеперудите, като се вземе предвид официалната информация, относно летежа на пеперудите и избора на продукти.

■ Срещу целевите неприятели: да се прецени необходимостта от третиране/ния с инсектицид в случай на отчитане на уловени пеперуди във феромоновите уловки, инсталирани в третирания парцел или ако бъдат установени признаци на повреди.

■ Срещу други неприятели: да се осигури подходяща защита срещу неприятели, различни от тези контролирани от ИЗОМЕЙТ®-CLR. (в частност, видовете от р. Lepidoptera, които не са част от спектъра на продукта, виж по-горе)
СЪХРАНЕНИЕ И УНИЩОЖАВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ

Съхранявайте диспенсерите в оригинални, неразпечатани опаковки, в хладни и сухи помещения, далеч от светлина. При по-продължително съхранение, диспенсерите трябва да се съхраняват при температура не надвишаваща 5оС. Унищожаването на празните опаковки и на празните диспенсери да се извършва в съответствие с действащите разпоредби, в лицензирани и класифицирани инсталации.

Опаковка:  пакет съдържащ 400 диспенсера

 

свали лист за безопасност

свали етикет