ГИНКО®

Продукт 55 от 99

ФЕРОМОНОВ ДИСПЕНСЕР ЗА КОНТРОЛ ЧРЕЗ МЕТОДА НА ПОЛОВА ДЕЗОРИЕНТАЦИЯ НА ПЕПЕРУДИТЕ НА ЯБЪЛКОВ ПЛОДОВ ЧЕРВЕЙ ПО ОВОЩНИ КУЛТУРИ

Състав и формулация

ГИНКО® е феромонов диспенсер за контрол чрез метода на полова дезориентация на пеперудите на Ябълков плодов червей (Cydia pomonella) по семкови овощни култури (ябълки, круши, дюли, азиатски круши) и орехи.

Освобождаването на феромон в атмосферата в градината дезориентира мъжките пеперуди и възпрепятства на копулацията, в резултат на което се прекъсва биологичния цикъл на развитие на инсектите преди появата на вредящата форма.

 

Формулация: ВП (продукт отделящ пари)

 

Активно вещество: 52,4% E,E-8,10-додекадиенол, 30,6% додеканол, 7,1% тетрадеканол

Култура Неприятел Доза
Ябълка, круша, дюля, наши Ябълков плодов червей (Cydia pomonella) 50 диспенсера/дка
Орех 50 диспенсера/дка

* Виж инструкциите относно приложението на допълнителни диспенсери за подсилване на контрола в краищата на градината.

ГИНКО® е приложим при биологично производство, в съответствие с Регламент (ЕС) 2007/834. Съответства на специфичните разпоредби за този вид производство.

 

ПРЕПОРЪКИ ЗА УПОТРЕБА

От особена важност е да се спазват всички описани по-долу препоръки.

Третираната площ трябва да бъде еднородна и компактна. Овощната градина трябва да има минимална площ от 30 декара. Потенциалното ниво на нападение трябва да е умерено (не повече от 1 до 2% нападнати плодове по време на беритбата през предишната година) и в околните площи не трябва да има места със силно нападение.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ И ДОЗА

  • Методът на контрол е изцяло предпазен и е от особена важност диспесерите да се инсталират преди началото на летежа на пеперудите от първо поколение. В случай на закъснение на приложението (не се препоръчва), осигурете опазване чрез приложение на инесктицид в правилния момент.

В случай на приложение в орехи: необходимо е също така да се предвид фазата на развитие на културата и предварително приложение във фазаDf/Df2 (пълно отваряне на първи листа) ще позволи инсталиране на диспенсерите без риск от нараняване на младите клонки.

Еднократно приложение на ГИНКО® осигурява освобождаване на феромон за целия период, през който има риск от нападение от Ябълков плодов червей.

 

  • Инсталират се 50 диспенсера на декар, разпределени равномерно из целия парцел, разположени шахматно ред спрямо ред, в горната 1/3 от височината на дървото. При приложение в орехи, инсталирайте 60% от диспенсерите в горната 1/3 от височината на дървото и 40% в средата от височината на дървото (традиционни сортове, или само в горната 1/3 от височината на дървото (нови насаждения с по-ниски дървета).
  • Подсилете защитата по границите на парцела:

Ябълки, круши: Удвоява се броя на диспенсерите в крайните редове и на последните 4 до 5 дървета в края всеки ред. Инсталирайте диспенсери и на живи плетове или ветрозащитни пояси, на изолирани потенциално нападнати дървета в близост до градината и на местата с липсващи дървета в самия парцел.

Орехи: при традиционни сортове, умножете по 1,5 дозата по границите на парцела изложени преобладаващо на ветрове. При други ситуации, умножете по 1,5 дозата в крайните редове и на крайните няколко дървета в края на редовете.

 

  • В случай, че градината с приложение на диспенсери граничи с друга градина, в която може да има нападение от целевия неприятел и се третира с инсектициди (или не се третира), тогава е необходимо да се осигури най-малко 30 м буферна зона, която да се опазва едновременно чрез инсталиране на диспенсери и третиране с инсектициди (най-лесният начин е да се инсталират диспенсери и в прилежащата градина).

Ако в близост до третирания парцел има места нападнати от целевия неприятел, тогава е възможно оплодени женски да мигрират от тези места, да навлязат в парцела и да повляят на резултатите. Такива места могат да бъдат: лошо опазвани градини, изоставени градини, единични дървета от видове, които е вероятно да бъдат колонизирани от целевия неприятел, складове.

За да се избегнат такива проблеми е препоръчително метода на полова дезориентация да се прилага на колкото е възможно по-големи парцели или на група от съседни парцели.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ НА ИНСЕКТИЦИДИ

  1. Ябълки, круши

Срещу Ябълков плодов червей

Осигурете допълнително опазване с инсектициди в пиковите периоди на летеж на пеперудите, на базата на информация от службите по прогноза и сигнализация и вземайки под внимание потенциалната нужда от третиране за контрол на други неприятели.

Да се третира с инсектициди в случай на отчитане на уловени пеперуди във феромоновите уловки инсталирани в третирания парцел или ако бъдат отчетени пресни повреди по плодовете. В случай на ползване на CM-DA капсули за феромоновите уловки, улавянето на 3 до 5 пеперуди за седмица е предупредителен сигнал, който трябва да доведе до внимателно обследване на плодовете с цел вземане на решение дали да се направи инсектицидно третиране.

 

Срещу други неприятели: да се осигури подходяща защита срещу неприятели, различни от тези контролирани от ГИНКО®.

 

  1. Орехи

Третиране в съответствие с развитието наблюдавано при периодичните проверки, ако са отчетени улавяния на пеперуди във феромоновите уловки или при отчитане на първи повреди по плодовете.

 

ПРОСЛЕДЯВАНЕ СЛЕД ПРИЛОЖЕНИЕ

Необходмо е да се следи за правилното функциониране на метода и отсъствието на каквито и да е нарушения свързани със средата извън парцела. След приложението, трябва да се прави проверка на ситуацията в градината на всеки 1 до 2 седмици (всяка седмица в периодите с най-висок риск от нападение).

 

■ Ежеседмична проверка на феромоновите уловки (за Ябълков плодов червей и за други неприятели от разред Lepidoptera). Улавянето на целевия неприятел нормално е възпрепятствано от прилагания метод на полова дезориентация на пеперудите. Улавянето на пеперуди във феромоновите уловки, даже на минимален брой, е предупредителен сигнал и следва да се направи обстойна проверка на парцела за възможно нападение.
■ Редовните проверки за наличие на повреди по плодовете (проверка на 500 до 1000 броя плодове за градина с размер 30 – 40 дка) са от съществена важност (като се обръща особено внимание на най-рисковите зони: границите на парцела, върховете на дърветата, места в близост до потенциални източници на зараза извън парцела).

■ Други неприятели: проследявайте за развитие на потенциално възможни неприятели по семковите овощни култури: листозавивачки, плодови червеи, листоминиращи молци, дървесница.

Внимание: ГИНКО® е специфичен продукт за контрол на Ябълков плодов червей (Cydia pomonella) и не контролира никакви други неприятели.

 

СЪХРАНЕНИЕ И УНИЩОЖАВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ

Съхранявайте диспесерите в оригинални, неразпечатани опаковки, в хладни и сухи помещения, далеч от светлина. При по-продължително съхранение, диспенсерите трябва да се съхраняват при температура не надвишаваща 5оС. Унищожаването на празните опаковки и на празните диспенсери да се извършва в съответствие с действащите разпоредби, в лицензирани и класифицирани инстралации.

 

Производител: Шин-Етсу Кемикъл Ко Лтд, Япония

 

свали лист за безопасност

свали етикет