КАГУРА

Продукт 15 от 117

СЕЛЕКТИВЕН ШИРОКОСПЕКТЪРЕН ХЕРБИЦИД ЗА КОНТРОЛ НА ШИРОКОЛИСТНИ И ЖИТНИ ПЛЕВЕЛИ В ЦАРЕВИЦА

 

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:
80 г/л месотрион
30 г/л никосулфурон

 

ФОРМУЛАЦИЯ:
ОД – маслена дисперсия

 

КАГУРА е селективен системен хербицид съдържащ две активни вещества месотрион и никосулфурон за контрол на едногодишни и многогодишни широколистни и житни плевели в царевица за зърно и силаж.
КАГУРА съдържа допълващи се активни вещества за осигуряване на широк спектър на действие – и двете активни вещества са системни и се абсорбират основно от листата на плевелите с допълнително поемане и от корените и нарушаващ покълването ефект. След абсорбиране от растенията, хербицидът се придвижва до меристемните зони или точките на нарастване.
В резултат на приложението, при чувствителните плевелни видове се наблюдава хлороза, некроза и загиване.

 

ПРЕСИМСТВА

  • ОД – формулация за бързо и отлично прилепване и проникване в плевелите.
  • Отличен контрол на всички икономически важни плевели включително трудните за контрол – паламида, лобода, бутрак, балур.
  • Дълъг период на приложение от 2-ри до 8-ми лист на културата.
  • Едновременна борба с поникналите към момента на пръскането плевели и с остатъчно почвено действие, което контролира вторично заплевеляване с едногодишни плевели.

 ПРЕПОРЪКИ ПРИ УПОТРЕБА

  • За постигане на оптимална ефикасност, продукта трябва да се прилага при наличие на добра почвена влага, топли/влажни климатични условия и когато плевелите са в ранни фази и активно растящи.
  • Да не се прилага в царевица претърпяла стрес от абиотични фактори (суша, студ, наводнения и др.)
  • Количество работен разтвор: от 20 до 40 л/дка.
  • Опаковката да се разклати добре преди употреба.

 

СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ

Силно чувствителни/Чувствителни (85-100% контрол) Умерено чувствителни (75-85% контрол)

ШИРОКОЛИСТНИ ПЛЕВЕЛИ

Видове щир (Amaranthus spp)
Видове лобода (Chenopodium spp)
Полски синап (Sinapis arvensis)
Абутилон (Abutilon sp.)
Татул (Datura stramonium)
Пипериче лападоволистно (Polygonum lapathifolia)
Пача трева (Polygonum aviculare)
Прасковолистно пипериче (Polygonum persicaria)
Спореж обикновен (Senecio vulgaris)
Черно куче грозде (Solanum nigrum)
Полски пролез (Mercurialis annua)
Врабчови чревца (Stellaria media)
Видове великденче (Veronica spp.)
Едногодишен ранилист (Stachys annua)
Обикновено грънче (Hibiscus trionum)
Овчарска торбичка (Capsella bursa-pastoris)
Бутрак (Bidens tripartita)
Росопас (Fumaria officinalis)
Паламида (Cirsium arvense)
Червена мъртва коприва (Lamium purpureum)
Лайка (Matricaria chamomilla)
Попова лъжичка (Thlaspi arvense)
Трицветна теменуга (Viola tricolor)
Самосевка технически слънчоглед (Helianthus annuus)

 

ЖИТНИ ПЛЕВЕЛИ

Кокошо просо (Echinochloa crus-galli)
Лисича опашка (Alopecurus myosuroides)

 

               ШИРОКОЛИСТНИ ПЛЕВЕЛИ
П
елинолистна амброзия (Ambrosia artemisiifolia)
Поветицово фасулче (Fallopia convolvulus)
Поветица (Convolvulus arvensis)
Тученица (Portulaca оleracea)
Лепка (Galium aparine)

 

ЖИТНИ ПЛЕВЕЛИ

Кръвно просо (Digitaria sp.)
Кощрява (Setaria sp.)
Балур (Sorghum halepense)

 

 

свали лист за безопасност

свали етикет

 

Category: